مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
 

من: مامان متأسفانه...

مامان: چی؟

من: متأسفانه، متأسفانه

مامان: متأسفانه چی پسرم؟

من:‌جمرز تموم شد!!!!

*******

من: آقاها girl هستن!!!

مامان: نه پسرم آقاهاboy هستن. بعد که بزرگ بشن آقا می‌شن.

من: مرمر گفت  آقاها girl هستن!!!

( خاله مرمر حواستون باشه مامانم قصد کرده به آلبالو لهجه غلیظ زاهدانی تدریس کنه و کلی اطلاعات بی‌ادبی بهش بده تا شما باشین این بلاها رو سر من نیارین!!!)

*******

من صبح با دیدن پادری جدید خونه مامانی‌اینا: این جدیده مبااااارکه!

*******

من در حال زدن فریاد، گیتار و درام به‌طور همزمان:

ای کالمان

ای سالمان

سالمان منُ کجا می‌بری؟ 

لیلا رو کجا می‌بری؟

(فکر نکنینا من عرش کبریایی رو کامل بلدم بخونم)

******

من درحال انجام فرامین حضرت آیت‌ا...سلطانی

 

ما یه خونه شایا هم رفتیم یه شایا اومد خونه ما هم داشتیم چرا پس هیچکس از ما عکس نگرفت؟؟؟؟؟

تا بعد