مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker سخنان گهر بار من! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
سخنان گهر بار من!

 چی برام بهتره؟

مامان: مازیار بیا بریم

من: فکرکنم بهتره فعلاً نیام . بمونم لگو بازی کنم!!!!!!!

سر بر آوردم!

من(در حالی که از پشت مبل کلم رو دادم بیرون): مامان ببین من از کجا سر در آوردم!

مامان بازی

من (در حال بازی با مکعب های اعداد): two جون،عسل شیرت رو بخور، از مامان تشکر کن، مسفاک بزن، برو بخواب. آفرین!!!

 محسن نامجو مبتذل می شود!

من: مامان عش کیبیایی رو محسن نامجو می خونه؟

مامان : آره مامان

من : شیرین شیرین هم محسن نامجو می خونه.

مامان : آره عزیزم

من: ای سالمان هم محسن نامجو می خونه، تولدت مبارک هم محسن نامجو می خونه، من برات بیس می زنم هم محسن نامجو می خونه!!!!

گروه کودکان خواننده زیر 3 سال

من: اسم من مازیاره، اسم دوستم سامیاره ، تارا، سینا و شایا و رادین . آهنگ من برات بیس می زنم رو می خونیم!!!!! ( اول آهنگ بیس رو شنیدین؟؟؟)

من برات بیس می زنم تا تورو برقصونم تو برات ناز می کنم منم برات بیس می زنم!!!!!

من لو می دهم

من (در خانه مامانی اینا هستم. بابایی از در وارد می شود): بابایی برو جیش کن بیا بازی!

بابایی: باشه!

من (بعد از چند دقیقه): رفتی دسشویی جیش کردی؟ حالا بیا اتاق مازیار بازی کن!!!

بابایی:

خرده فرمایشات نیمه شبانه

من(در خواب): مامان عسل شیر، آب با نی، بابا جویاب پام کن، من رو ببر سالن! (و ادامه خواب.......)

اینم من خوب مودب دست به سینه!٬