مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
 

دگردیسی

من:من boy هستم. بزرگ بشم daddy می شم . خیلی بزرگ بشم mommy می شم!!!

مامان: نه پسرم خیلی بزرگ بشی. مثل بابایی می شی.

من: بابایی مامیه؟!

مامان: نه عزیزم بابایی بابای من و بابایی توهه!

جینگول

هروقت بابا من رو صبح عوض کنه با جینگولم سلام و احوال پرسی می‌کنه. امروز صبح:

بابا: سلام جینگول چطوری خوبی؟ کجایی خبری ازت نیست.

من: سلام من تو پوشک بودم آخه خونم تو پوشکه!!!!

واقعی یا الکی مسئله اینست!

من:مامان آهنگ رقص چاقو رو بخون.

مامان(در حالی که در حال گوش کردن به حرفای جدی باباس)‌: دلی دل دلدلی دلیدلیددیدی

من(‌با خنده): الکی خوندی؟ حالا واعگی بوخون!

دندون

اونیکی قرینه دیروزیه در اومد به سلامتی!

دوست جدید

این دویت جدیدم دنیل (‌همون دانیال خودمون) نی‌نی خاله شری، دوست مامانه! خیلی ملوسه نه؟ البته مامانم همش قربون صدقش می‌ره اگر اینجا بود حتماً‌بهش حسودی می‌کردم!

 

این بار از خودم عکس نداریم! تا بعد.