مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker پستی برای خاله شیدا! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
پستی برای خاله شیدا!

مامان: ....اسم مامان شایا ، ماناس . اسم مامان سینا ،شیداس.

من : شیدای مرغ؟

مامان:چی؟؟؟؟سوالتعجب

من : شیدای مرغ شیدا که محسن نامجو می خونه؟