مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker جوجو شاعر شعر نو! - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
جوجو شاعر شعر نو!

من جديداً يه تكونای باحالی می‌خورم كه :

همچون تلاطم امواج بی‌كران دريا در درون مادرم شكل می‌گيرد...

آه ....

 و در آندم كه اين تلاطمات شور می‌گيرد مادرم سونامی را در درونش تجره می‌كند و من خسته می‌شوم و بعدنش می‌خوابم! امواجی كه تلاطم آنها از روی شلوار پيش‌سينه دار مادرم در معرض ديد همه قرار می‌گيرد

و زنانی كه به من عاشق هستند قربان صدقه‌ام می‌روند:

خاله سحر می‌گويد اللللللللاهی و خاله مريم مرا می‌مالاند و می‌گويد قربونت برم خاله! 

حال كردين چه شعر قشنگ و لطيفی گفتم؟ به عمو احسان می‌گم روش آهنگ بذاره شايدم اجازه دادم تو كاستشون ضبطش كنن.

خدافظ