مازیار بیرقدار

Lilypie 3rd Birthday Ticker هنوز بی‌دندون با غم دندون - جوجو بيرقدار

جوجو بيرقدار
هنوز بی‌دندون با غم دندون

من ديروز شيش ماهه شدم! مامانم می خواست برام تولد شيش ماهگی بگيره . بيچاره رفت برام دو جور كيك و شمع گرفت و مامان بزرگهام و بابا بزرگم و خاله آيدا و خاله همی و عمو فرهاد و نويد و نيما رو دعوت كرد خونمون اونا هم كلی برام كادو آوردن. ولی من نه كه دارم دندون در ميارم حالم اصلاً خوب نبود فقط يه كم لبخند زدم بعدشم خيلی گريه كردم و بعدم خوابيدم تا صبح!!‌ طفلی مامانم آی ضايع شد آی ضايع شد! ولی نمی‌دونين چه كادوهايی گرفتم مامان عصی و عمو احسان برام يه زرافه لگو آوردن كه مامانم همش باهاش بازی می‌كنه. خاله همی و عمو فرهاد برام يه بسته توپ آوردن . خاله آيدا برام يه پيش‌بند نايلونی كه گربه روش داره با يه جغجغه آورد. بابا سياوش هم يه توپ رنگی خيلی خوشگل . ولی مامان فرح و باباسياوش باهم يه روروَك برام خريدن كه خيلی خوشگله و من امروز صبح كلی سوارش شدم و حال كردم و به عنوان اولين خرابكاری CDهای مامان و بابا رو ريختم پايين! 

مامان امروز خيلی كار داره . آخه فردا عروسی دعوتيم و خب ديگه! you know women